Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdravotnické právo

8. 7. 2009

Zdravotnické  právo:

Přednáška č. I.:

Právní pojmy:

 

Nejdůležitější zákony:

Zákon č. 20/66 sb. – Péče o zdraví lidu

-         novela zákona vyšla 15. 5. 2007

Zákon o zdravotní péči 160/92 sb. v nestátních zdravotnických zařízeních

Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění 48/97 sb.

Zákon o všeobecném zdravotním pojištění 551/91 sb.

Zákon o pojištění v resortních, odborových a jiných pojišťovnách 280/92 sb.

Zákon o pojistném na všeobecných zdravotních pojišťovnách 592/ 92 sb.

Zákon o zdravotních prostředcích 123/2000 sb.

 

-         Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny

-         Ve sbírce mezinárodních smluv – 96/ 2001 (část 44)

-         Jménem ČR byla úmluva podepsána ve Štrasburku 12. 6. 1998 – v platnost vstoupila

1.      10. 2001

-         v článku dvě nadřazenost lidské bytosti

-         „zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmu …“

 

Profesní standardy:

„jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět s profesními povinnostmi a standardy“

Souhlas:

„jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky,  že k němu     dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas

-         dříve vyslovená přání

 

Lege artis = je v pořádku (např. zákrok)

Postup při poskytování zdravotnické péče, která splňuje požadované podmínky

(tj. preventivní, diagnostický i léčebný postup), který je v souladu se současnými poznatky vědy a praxe

 

Nonlege artis – přichází v úvahu když:

a)      lékař si při nejisté diagnóze nevyžádá potřebná pohotovostní i jiná vyšetření, nepřizve si konziliárně lékaře z příslušného oboru, nebo nezajistí včasnou dopravu pacienta s doprovodem

b)      dojde k záměně léku, použití prošlého léku, záměně pacienta při operaci, nebo k záměně operované části těla

c)      když je chybně proveden diagnostický nebo léčebný výkon

d)      nejsou dodrženy stanovené postupy

 

Vitium artis – chyba v lékařském umění, neznamená pochybení zdravotnického pracovníka

 

Právní ochrana lékařů a zdravotnických pracovníků

1) znát zdravotnické právo

2) držet odborně krok s dostupnými poznatky odborné vědy a zásadami ošetřovatelské péče

3) adekvátní komunikace s pacientem, respekt k právům nemocného

4) detailní a přehledné vedení zdravotnické dokumentace

5) nikdy neodmítnout poskytnutí první pomoci a adekvátní péči

6) dbát na povinnost mlčenlivosti

7) podřízený může písemně odmítnout příkaz nadřízeného, pokud by byl v rozporu z výše      uvedeným

8) podřízený může odmítnout písemně nařízení nadřízeného, pokud by znamenal nonlege artis

9) je nutno dbát na pojišťovací odpovědnost

 

 

Zdravotnícké právo

Přednáška II.:

Zdr. Právo :

Řeší se ve:

V občanskoprávním řízení

V trestněprávním řízení

V pracovněprávních sporech

 Povinnost uhradit škodu na zdraví při poskytování zdravotní péče (občanskoprávní odpovědnost)

1)      za škodu způsobenou porušením právní povinnosti

2)      za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje

 

v obou případech odpovídá zdravotnické zařízení, peněžní náhrada

soukromý lékař odpovídá i za činnost svých pracovníků

-         v případě chybného zákroku lékaře  může zpětně požadovat náhradu škody, kterou zaplatilo pacientovi na lékaři, který chybu zavinil

-         při postupu Nonlege artis: - jeli na vině přístroj:

odpovídá za výsledek, nikoli za zavinění, odpovídá za škodu, pokud je na vině přístroj, závadný lék (poškození na zdraví), hradí se i v případě, kdy podání léčiva vy\volalo vedlejší účinky, které nejsou , o kterých nebylo známo, že k nim může dojít (odpovědnost podle občanského práva)

výše náhrady (1,5 roku – novinka v zákoníku)

-         hradí se podle občanského zákoníku

-         náklady spojené s léčením

-         ztráta na výdělku

-         bolestné a ztížení společenského uplatnění

-         jednorázová náhrada za škodu usmrcením

-         náklady na výživu pozůstalých

-         přiměřené náklady spojené s pohřbem

 

při škodě usmrcením:

jednorázové odškodnění

-         manžel/ka – 240 000

-         každému dítěti – 240 000

-         každému rodiči – 240 000

-         každému rodiči při ztrátě nenarozeného dítěte – 80 000

-         každému sourozenci – 175 000

-         každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti – 240 000

 

 

odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených a odložených věcech:

- této odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou

- v praxi to znamená, že lékař odpovídá za škody na odložených a ukradených věcech, a to i v případě, že písemného upozornění, že za škody neodpovídá

 

ochrana osobnosti:

povinnost uhradit materiální újmu za:

újmu na cti, důstojnosti, zdraví a života

-         pojistné smlouvy  náhradu materiální újmy nekryjí

 

v dnešní době – velice se posilují práva pacientů

-         iurikát – stanovisko ústavního soudu

 

kvalifikovaný souhlas pacienta:

nedbalý postup:

Nonlege artis

-         jednání musí být zaviněné (nedbalost i úmysl)

-         újma na zdraví musí být z příčinné souvislosti s jednáním lékaře

-         v trestněprávní odpovědnosti – odpovědna konkrétní osoba

-         u občanskoprávní odpovědnosti: zdravotnické zařízení

-         u trestního oznámení – stanoven znalecký posudek

-         podle stavovského předpisu České lékařské komory č. 9 O ochraně lékařského stavu a jednotlivce má lékař právo požádat prezidenta ČLK, aby uložil vědecké radě ČLK odborně posoudit postup lékaře v daném případě

-         pokud není prokázáno minimálně nedbalostní zavinění, nezbývá než  konstatovat, že není na vině chyba lékařské péče a nemůže na ní nést odpovědnost

 

informovaný souhlas:

-         každá nemocnice, nebo pracoviště nadřízené lékaři, musí mít zřetelný důkaz o tom, že pacient byl poučen o následcích všeho, co mu vyšetření na daném pracovišti může způsobit

-         vyzrazení informací o pacientovi je trestným činem

 

zdraví a péče lidu

-         zákon 20 z r.1966 (novela 111 z r. 2007, účinnosti nabyl 15. 5. 2007)

-         zdravotnický pracovník musí zachovat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání, s výj. případu, kde skutečnosti sděluje se souhlasem ošetřované osoby 

-         povinností mlčenlivosti není zdravotnický pracovník vázán v rozsahu nezbytném pro obhajobu v trestním řízení a pro řízení před soudem či jiným orgánem

-         je.li předmětem řízení spor mezi ním, příp. mezi jeho zaměstnavatelem  a pacientem, nebo jinou osobou uplatňující práva na náhradu škody, nebo ochranu osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče je povinen poskytovat údaje nezbytné pro vyšetření

 

pro občany:

co pojištěnec smí a musí:

-         zákon 48/97 o veřejném pojištění:

-         uvádí, že pojištěnec je povinen vyvarovat se jednání, jehož cílem je poškozování vlastního zdraví

-         souhlas pacienta  - tzv. pozitivní reverz – písemný souhlas s konkrétním zdravotnickým výkonem

-         pacient musí souhlasit i s odběrem krve na prokázání alkoholu v krvi, pokud to žádá policie ČR – pokud ho odmítne, nemůže ho lékař provést

 

lékařské výkony bez souhlasu nemocného:

je možné provádět vyšetřovací i léčebné výkony, když:

-         jde-li o onemocnění stanovaná zvláštním předpisem u nichž lze uložit povinné léčení (infekční nemoci)

-         jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí

-         není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat jeho souhlas a jde-li o neodkladné výkony nutné k záchraně života

 

negativní reverz:

písemné prohlášení pacienta, které je sepsáno po řádném poučení odmítá ošetření nebo léčebný výkon

-         v případě odmítnutí léčby i podepsání reverzu:

provede se záznam o tom, že pacient odmítl léčbu i podepsání reverzu  (je doporučeno mít dva svědky o této události)

 

-         Svědků Jehovových – nepodepsání reverzu

(často mají u sebe kartičky, že odmítají transfuzi

 - u nezletilé osoby se provede transfuze, pokud se jedná o záchranu života

 

sponzorské dary lékařů

- podle právního řádu upraveno pouze dle darovací smlouvy

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Patrikovi

(Atha, 20. 7. 2009 11:08)

Ahoj, tak je možné, že někde chybu mám (právo není můj koníček), je to pouze stručný přepis dvou přednášek ze zdravotnického práva z nultého ročníku medicíny. A jako tahák mi to připadá příliš obsáhlé, do boty by se to asi nevešlo:-)

Tahák ke zkouškám :)

(Patrikk.rw, 19. 7. 2009 23:06)

Ten přehled hmotněprávních norem veřejného i soukromého práva dotýkajících se oblasti zdravotnictví je super. Vlastně jsem to ještě nikde takto rozepsáno neviděl. Velmi zajímávé o přehledné.

PS:..akorát možná "<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->" malá chybka se vloudila :)
A možná bys tam časem mohla dát i linky na ty právní předpisy :)